Trade-Reports Trade-Reports

Berichtsbezeichnung Content/Link
XETRA-Bericht/Handelsenwicklung Bericht/PDF
XETRA-Bericht - Summary
Portfolio - Bericht / Excel Portfolio - Report/Excel
Portfolio - Bericht / PDF Portfolio - Report/PDF
Portfolio-Analyse / PDF Portfolio - Analyse-PDF
Portfolio-Analyse / Excel Portfolio - Analyse-Excel